ZSZ KUCHARZ
LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA ZAWODU ZSZ KUCHARZ:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie ZSZ kucharz małej gastronomii. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii;
 • klasyfikować podstawowe surowce, półprodukty i gotowe wyroby w zależności od pochodzenia i wartości odżywczej;
 • rozróżniać surowce i półprodukty stosowane do produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • wskazywać warunki przechowywania surowców i półproduktów oraz gotowych potraw małej gastronomii;
 • określać wartość odżywczą podstawowych surowców i półproduktów stosowanych w małej gastronomii oraz ich wpływ na zdrowie człowieka;
 • rozpoznawać zmiany w surowcach i półproduktach stosowanych w małej gastronomii zachodzące podczas obróbki wstępnej, cieplnej oraz przechowywania;
 • rozróżniać techniki sporządzania potraw małej gastronomii;
 • rozpoznawać narzędzia, naczynia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji gastronomicznej;
 • identyfikować i wykorzystywać informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych stosowanych w małej gastronomii.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • określać kolejność czynności w procesie produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • dobierać surowce i półprodukty do produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • obliczać ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości wyrobów małej gastronomii;
 • przeprowadzać kalkulację cenową potraw małej gastronomii i napojów;
 • przewidywać czas potrzebny do sporządzenia określonej ilości wyrobów małej gastronomii;
 • dobierać narzędzia i naczynia, maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji technologicznych i planowanej produkcji oraz ekspedycji wyrobów małej gastronomii;
 • wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach i wyrobach gotowych małej gastronomii w procesie technologicznym i przechowywania;
 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw małej gastronomii;
 • zestawiać potrawy małej gastronomii i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka;
 • dobierać surowce i techniki wykonania potraw małej gastronomii w zależności od rodzaju diety.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w gastronomii;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej stosowane do prac w produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego występujące w procesie produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w wypadku na stanowiskach związanych z produkcją wyrobów małej gastronomii;
 • określać znaczenie higieny i kontroli jakości w produkcji wyrobów małej gastronomii;
 • wskazywać skutki niezgodnego z normą przechowywania surowców i półproduktów dla małej gastronomii oraz gotowych potraw;
 • wskazywać skutki niezgodnego z normą wykorzystywania surowców i półproduktów niepewnej jakości do produkcji wyrobów małej gastronomii.