TECHNIK MECHANIK


TESTY OBOWIĄZKOWE:

TESTY OBOWIĄZKOWE:LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik mechanik. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz obiektów mechanicznych,
 • Rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działanie oraz zastosowanie,
 • Klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn,
 • Rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów mechanicznych,
 • Rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki mechanicznej materiałów,
 • Rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznych,
 • Określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych,
 • Rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych,
 • Rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie,
 • Stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił,
 • Wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe,
 • Przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych na podstawie praw i zasad kinematyki i dynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Przeprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych na podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i interpretować jej wyniki,
 • Dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych,
 • Sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów,
 • Wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w pracach związanych z obsługą maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do zakresu wykonywanych prac,
 • Wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów.