TECHNIK LEŚNIK - STYCZEŃ 2019 (R13)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK LEŚNIK - STYCZEŃ 2019 (R13)':

- Czynnościami wykonywanymi w ramach realizacji utrzymania higieny lasu są ........
- Na rysunku przedstawiono jeden ze sposobów zabezpieczenia drzewek przed uszkodzeniem ze strony ........
- Aktualizacji partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny dokonuje się ........
- Przedstawiona na rysunku pułapka służy do odłowu samców ........
- Zgodnie z Zasadami hodowli lasu zmieszanie rzędowe to wprowadzenie gatunków na przemian rzędami ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK LEŚNIK - STYCZEŃ 2019 (R13)Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. odczytywać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, wykresów, szkiców, map i opisów taksacyjnych;
1.2. stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i katalogach dotyczących gospodarki leśnej;
1.3. posługiwać się dokumentacją techniczną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu prawidłowego wykonywania i nadzorowania prac i procesów technologicznych stosowanych w gospodarce leśnej;
1.4. posługiwać się nazewnictwem, terminologią, oznaczeniami i symbolami zawartymi w instrukcjach, opisach taksacyjnych lasu, dokumentacji technicznej oraz literaturze dotyczącej gospodarki leśnej, ochrony przyrody i ochrony środowiska;
1.5. określać warunki siedliskowe w kompleksie leśnym oraz oceniać możliwości produkcji leśnej na podstawie danych dla jednostek przyrodniczo-leśnych (krainy, dzielnicy, mezoregionu);
1.6. określać jakość techniczną drewna oraz możliwości wykorzystania surowca drzewnego w gospodarce narodowej;
1.7. wskazywać urządzenia i maszyny stosowane w leśnictwie;
1.8. rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujące w lesie, różnicujące siedliskowe typy lasu, ważne gospodarczo, powodujące uszkodzenia i szkody, podlegające ochronie ścisłej i częściowej oraz rzadkie;
1.9. interpretować zasady gospodarki leśnej z uwzględnieniem dominujących funkcji lasu oraz określać technologię poszczególnych prac leśnych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. przeliczać jednostki miar na jednostki stosowane w gospodarce leśnej;
2.2. obliczać miąższość drzewostanów, pojedynczego drzewa stojącego, drzewa ściętego, sortymentu oraz wartość drewna;
2.3. obliczać wydajność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracach leśnych;
2.4. wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, nanosić pomiary granic działek na gospodarcze mapy leśne, rejestrować powierzchnie zdarzeń losowych (np. obszar wiatrołomów);
2.5. sporządzać rozliczenia zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz szacować koszty wykonania określonych prac leśnych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i inne przepisy z zakresu leśnictwa podczas wykonywania prac leśnych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac leśnych;
3.3. wskazywać skutki nieprawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w pracach leśnych;
3.4. stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania prac leśnych;
3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac leśnych.