Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019

(Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019':

- Czynnościami wykonywanymi w ramach realizacji utrzymania higieny lasu są ........
- Na rysunku przedstawiono jeden ze sposobów zabezpieczenia drzewek przed uszkodzeniem ze strony ........
- Aktualizacji partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny dokonuje się ........
- Przedstawiona na rysunku pułapka służy do odłowu samców ........
- Zgodnie z Zasadami hodowli lasu zmieszanie rzędowe to wprowadzenie gatunków na przemian rzędami ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019Opis wymagań kwalifikacji R.13 (Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych):

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu
Uczeń:
1) opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;
2) organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;
3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;
6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;
7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;
9) przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;
10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;
12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
13) ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;
14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;
15) organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;
17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu
Uczeń:
1) opracowuje plany hodowli lasu;
2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;
3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;
4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;
5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;
6) prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;
7) określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;
8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju;
9) klasyfikuje siedliska leśne;
10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;
11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;
13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;
14) zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;
15) ocenia udatność upraw leśnych;
16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;
17) organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
18) określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;
19) organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;
20) obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
22) organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;
23) organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;
24) organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;
25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej
Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;
2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;
3) określa liczebność zwierzyny łownej;
4) planuje zagospodarowanie łowisk;
5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;
6) rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;
7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;
9) określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;
10) stosuje przepisy prawa łowieckiego;
11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;
12) rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;
13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;
14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
15) przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;
16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;
17) stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją
Uczeń:
1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
2) określa wpływ turystyki na środowisko leśne;
3) dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;
4) określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;
5) planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;
6) planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;
7) prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie;
8) organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
9) koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;
10) propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;
11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.